THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM 2022, PHÒNG GIÁO DỤC TỔ CHỨC HỘI THI TRẠNG NGUYÊN - VÒNG 17 - THI HƯƠNG -CẤP HUYỆN

Phòng GD đã tổ chức đặt cụm thi tại trường TH Mường Chiềng, gồm 3 trường TH Mường Chiềng + TH Đồng Chum + TH Tân Pheo

Bài viết liên quan